Organisering

Generell info

 • 1.klasse holder til i eget bygg ved siden av barneskolebygget, her er også SFO lokalisert. Eget uteareal.

 • Leksehjelp for påmeldte elever fra 2. - 5. klasse hver mandag (12.00 - 13.30) og onsdag(14.00 - 14.30).

Organisering av skoledagen:

 • 1.time: 08:30 - 09:30 60 min

 • 2.time: 09:30 - 10:00 30 min

 • Pause: 10:00 - 10:30 30 min

 • 3.time: 10:30 - 11:30 60 min

 • 4.time: 11:30 - 12:00 30 min

 • Pause: 12:00 - 12:30 30 min

 • 5.time: 12:30 - 13:30 60 min

 • 6.time: 13:30 - 14:00 30 min

Fredager er 1.-4.klasse ferdig kl.11.15. De har en 45 minutters økt fra 10.30-11.15.

Tredje hver mandag er 7.klasse ferdig på skolen kl.14.45. Da har de 7.time kl.14.00-14.45.

Elevrådet

Skoleåret 2021-22:

 • Leder:

 • Nestleder:

 • Sekretær:

 • Øvrige medlemmer:

Skoleskyss

Spørsmål vedrørende skyss rettes til rektor på den aktuelle skolen.

Opplæringsloven sier følgende om skoleskyss:

§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen

Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse/førskolen er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.

§ 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.

Skolen eleven går på, sørger for nødvendig skyss både der hvor behovet er permanent og midlertidig.

§ 7-4. Reisefølgje og tilsyn

Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt.

Den enkelte skole sørger for ledsager under transport der det er nødvendig og annet nødvendig tilsyn.

Andre forhold

Skyss gis 190 dager i skoleåret, ikke dager med kun SFO.

Det er den folkeregistrerte adressen som er utgangspunktet for rettighet i forhold til avstand skole – hjem

Det dekkes skyss der eleven på grunn av delt omsorg oppholder seg på to adresser. Dette gjelder for de dagene eleven bor hos den av foreldrene hvis adresse medfører at avstanden overstiger kilometergrensen. Dette gjelder ikke ved delt foreldreansvar eller kun samværsrett.

For elever der det er fattet vedtak av en offentlig instans som medfører opphold på annen adresse enn den folkeregistrerte, har elever i grunnskolen rett til skyss etter gjeldende regler. Dette gjelder f.eks barn under omsorg av barnevernet eller barn som mottar behandling av ulik art.

Opplæringsloven