Utviklingsarbeid

Våre prosjekter

Ved Bjerkvik skole jobber vi kontinuerlig med gode programmer for skoleutvikling. Vi ønsker å ha et godt læringsmiljø for alle, og jobber med dette gjennom blant annet de programmene du kan finne en beskrivelse av under.

  • Olweus
  • Lp-metoden
  • Vurdering for læring (VFL)


Olweus skole

Opplæringslovens §9a sier at "Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring."

Dette er en paragraf som både fra elever, foresatte og ansatte i skolen er enige i. Bjerkvik skoles mål er at alle barna skal kjenne seg trygg på skolen, trives og ha et godt læringsmiljø.

Vi benytter Olweusprogrammet som verktøy i arbeidet mot mobbing. Hovedmålsettingene til Olweusprogrammet er:

  • Å redusere eksisterende mobbeproblemer.
  • Å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle.

Forskning viser at en systematisk og målrettet innsats gir resultater, Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har dokumentert vitenskapelig effekt.

Bjerkvik skole er Olweussertifisert.

Les mer om Olweusprogrammet

LP-metoden

LP-modellen er læringsmiljø i fokus, og det er tatt utgangspunkt i både teoretisk og empirisk kunnskap om sammenhenger mellom lærings- og atferdsproblemer og kontekstuelle betingelser i læringsmiljøet i skolen.

LP-modellen bygger på den kunnskapen som eksisterer om sammenhengen mellom opplæringen i skolen og elevens læring og utvikling.

LP modellen er en analysemodell som skal anvendes av lærere for å finne fram til hensiktsmessige pedagogiske tiltak på de utfordringer som finnes i skolehverdagen

Det betyr at man ser på utfordringer elevene har i skolehverdagen, og man gjør en analyse for å endre på læringsmiljø/situasjonen, IKKE på personen(e) det gjelder.

Les mer om LP - modellen

Bjerkvik skole har hatt satsing på Vurdering for læring siden 2012.

Vi jobber kontinuerlig for at

  • Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  • Elevene og lærlingene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  • Elevene og lærlingene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
  • Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Les mer om VFL