Utviklingsarbeid

Prosjekt "Sosial læring gjennom arbeid med fag"

Fra høsten 2021 får skolen prosessveiledning fra Nord Universitet i arbeidet med å se faglig og sosial læring i en sammenheng, og utvikle inkluderende fellesskap der alle elevene kan oppleve mestring og tilhørighet (jfr. læreplanens overordnet det).


Mål med utviklingsprosessen:

Overordnet mål på sikt er å få et godt læringsmiljø innad i klassene, og et godt skolemiljø der elevene i praksis respekterer hverandre og kan samarbeide faglig og sosialt både innad i klassen og på tvers av klasser.

Delmål:

 • Elever skal kunne jobbe sammen med alle i klassen faglig i timene og støtte og veilede hverandre.

 • Elever skal kunne utvikle et inkluderende fellesskap der alle elevene kan oppleve mestring og tilhørighet.

 • Elever skal kunne arbeide sammen på en god og inkluderende måte med andre elever på tvers av klassetrinn.

 • Elever og lærere skal sammen utvikle et inkluderende fellesskap gjennom opplæring i fag.

 • Elever skal erfare reell medvirkning i læringsarbeidet.

 • Elever skal oppleve motivasjon for læring gjennom godt samarbeid, elevmedvirkning og trivsel.

 • Lærerne og assistentene skal sammen videreutvikle læringsmiljøet ved å tilegne seg metoder og erfaringer som bidrar til å skape et inkluderende fellesskap gjennom opplæring i fag.

Våre program

Ved Bjerkvik skole jobber vi kontinuerlig med gode program for skoleutvikling. Vi ønsker å ha et godt læringsmiljø for alle, og jobber med dette gjennom blant annet de programmene du kan finne en beskrivelse av under.

 • Olweus

 • Lp-metoden

 • Vurdering for læring (VFL)

 • Trivselslederprogrammet


Olweus skole

Opplæringslovens §9a sier at "Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring."

Dette er en paragraf som både fra elever, foresatte og ansatte i skolen er enige i. Bjerkvik skoles mål er at alle barna skal kjenne seg trygg på skolen, trives og ha et godt læringsmiljø.

Vi benytter Olweusprogrammet som verktøy i arbeidet mot mobbing. Hovedmålsettingene til Olweusprogrammet er:

 • Å redusere eksisterende mobbeproblemer.

 • Å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle.

Forskning viser at en systematisk og målrettet innsats gir resultater, Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har dokumentert vitenskapelig effekt.

Bjerkvik skole er Olweussertifisert.

Les mer om Olweusprogrammet

LP-metoden

LP-modellen er læringsmiljø i fokus, og det er tatt utgangspunkt i både teoretisk og empirisk kunnskap om sammenhenger mellom lærings- og atferdsproblemer og kontekstuelle betingelser i læringsmiljøet i skolen.

LP-modellen bygger på den kunnskapen som eksisterer om sammenhengen mellom opplæringen i skolen og elevens læring og utvikling.

LP modellen er en analysemodell som skal anvendes av lærere for å finne fram til hensiktsmessige pedagogiske tiltak på de utfordringer som finnes i skolehverdagen

Det betyr at man ser på utfordringer elevene har i skolehverdagen, og man gjør en analyse for å endre på læringsmiljø/situasjonen, IKKE på personen(e) det gjelder.

Les mer om LP - modellen

Bjerkvik skole har hatt satsing på Vurdering for læring siden 2012.

Vi jobber kontinuerlig for at

 • Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.

 • Elevene og lærlingene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.

 • Elevene og lærlingene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.

 • Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Les mer om VFL

Triselslederprogrammet

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Per dags dato brukes programmet av flere enn 1 400 skoler i Skandinavia. Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever fra 4.-10. trinn som bidrar til bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. At elever som legger til rette for trivsel ikke skal mobbe, er derfor en selvfølge. Opplæringslovens paragraf 9a-3, tredje ledd, pålegger skolene å forhindre mobbing. Trivselsprogrammet bidrar også til økt aktivitet i undervisningen gjennom Aktiv TL-undervisning.

Trivselsprogrammets mål er å:

 • gi økt trivsel

 • gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene

 • gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen

 • bygge vennskap

 • forebygge konflikter og mobbing

 • gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever